การวางแผนและการพัฒนาอาชีพของโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
Career Planning and Development of Four and Five-Star Hotels in Chonburi and Rayong Provinces

ดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บรรณาธิการบริหาร วารสาร HRD Journal
หัวหน้าภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Paratchanun Charoenarpornwattana,Ph.D.
Head of Master of Arts in Human Resource Development Program
Editor in Chief of HRD Journal
Department Head of International Graduate Studies in Human Resource Development Department
Faculty of Education, Burapha University, Thailandบทคัดย่อ
          อุตสาหกรรมโรงแรมได้รับการยอมรับว่าเป็นอุตสาหกรรมระดับโลก เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มผลการทำงานของพนักงาน ธุรกิจโรงแรมจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนและพัฒนาอาชีพของพนักงาน วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีฐานราก คือ เพื่อค้นหาแนวคิดในการวางแผนและพัฒนาอาชีพ อธิบายขั้นตอนในการวางแผนและพัฒนาอาชีพ ตรวจสอบบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาผลลัพธ์ของการวางแผนและพัฒนาอาชีพ และพัฒนาตัวแบบการวางแผนและพัฒนาอาชีพในโรงแรม 4 และ 5 ดาว ในจังหวัดชลบุรีและระยอง วิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การบันทึกเสียง และการใช้เอกสารอ้างอิง โดยเก็บข้อมูลกับผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ ในโรงแรม 4 และ 5 ดาว ในจังหวัดชลบุรีและระยอง จำนวน 25 คน โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานในโรงแรมตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการทฤษฎีฐานราก ผลการวิจัย พบว่า การวางแผนและพัฒนาอาชีพในโรงแรม 4 และ 5 ดาว ในจังหวัดชลบุรีและระยอง ประกอบด้วย 1) แนวคิดด้านการวางแผนและพัฒนาอาชีพ, 2) ขั้นตอนในการวางแผนและพัฒนาอาชีพ ได้แก่ 1: เตรียมการประเมินอาชีพ; 2: พัฒนาแผน; 3: ทบทวนและปรับเปลี่ยน; 4: ขออนุมัติจากผู้จัดการทั่วไป/เจ้าของ; 5: ปฏิบัติและพิจารณาลำดับความสำคัญก่อนหลัง; 6: สนับสนุนและตรวจสอบ; 7: ประเมินผลและเสนอแนะ, 3) บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 4) ผลลัพธ์จากการวางแผนและพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอตัวแบบการวางแผนและพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจโรงแรม 4 และ 5 ดาว ในจังหวัดชลบุรี และระยอง

          คำสำคัญ : การวางแผนอาชีพ, การพัฒนาอาชีพ, โรงแรม 4 และ 5 ดาว, ประเทศไทย


Abstract

           The hotel industry has been recognized as a global industry around the world. To gain competitive advantage and enhance employee performance, hotel businesses strive to maximize their human capital through improving the career planning and development program. The objectives of this qualitative research with a grounded theory approach are to explore the concept of career planning and development, describe the steps/process in developing career planning and development, examine the role of human resource development (HRD) in implementing career planning and development, study the outcomes of implementing career planning and development, and develop a career planning and development model for selected four and five-star hotels in Chonburi and Rayong Provinces. The data collection methods in this study combined semi-structured interview, audio visual and document review methods with 25 participants as the General Manager, Management Team, Head of Department, and Head of Human Resource Department who work at four and five-star hotels in Chonburi and Rayong Provinces with at least 3 years working experience. Data analysis in this study was followed by Constructing Grounded Theory procedure. The findings are described as 1) Career planning and development concept, 2) Career planning and development steps/process as Step 1: Preparing career assessment, Step 2: Developing a career planning and development roadmap and action plan, Step 3: Reviewing and adjusting, Step 4: Submit plan to GM/Owners to get final approval, Step 5: Implementing and prioritizing, Step 6: Supporting and monitoring, and Step 7: Evaluating and feedback, 3) HRD role, and 4) Career planning and development outcomes. The findings also generated and presented a tentative model, “Career planning and development model for four and five-star hotels in Chonburi and Rayong Provinces”.

          Keywords: Career Planning, Career Development, Four and Five-Star Hotels, Thailand

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :
     paratchanun@go.buu.ac.th; paratchanunc@gmail.com