ความเป็นมาของวารสาร

          ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันวิจัย ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกๆ ปี ขณะนี้สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำวารสารทางวิชาการ เป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการที่สำคัญของสถาบันฯ เนื่องจากเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เป็นหนังสือวิชาการและเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการในสาขาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติ
          สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการจัดทำวารสารวิชาการของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ (HR intelligence)” โดยได้จัดรวบรวมผลงานทางวิชาการ บทความ และบทความจากงานวิจัย ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในเชิงวิชาการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

  วัตถุประสงค์

          1 เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับเผยแพร่ผลงานและบทความทางวิชาการให้แก่นักวิจัยของสถาบันฯ และนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
          2 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของสถาบันฯ

  ชื่อวารสาร

          Journal of HR Intelligence : HRi

  กำหนดออก - ช่วงเวลาตีพิมพ์

          วารสาร HR intelligence เป็นวารสารราย 6 เดือน (1 ปี มี 2 ฉบับ)
          ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

  เลขมาตรฐานสาขาประจำวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN)

          คือ ISSN 2673-057X