สถานที่ติดต่อ

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 0-2613-3301-8
โทรสาร : 0-2226-5324