กองบรรณาธิการ วารสาร HR intelligence
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอุมา เตพละกุล
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

กองบรรณาธิการ
วิชาการ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิพพล มหาอาชา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา สุจริตกุล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะผู้จัดทำวารสาร คุณฉันทิชา ศรีโยธิน

นายชินกฤต คงเจริญพร