กองบรรณาธิการ วารสาร HR intelligence
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  ฤกขะเมธ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ อาจารย์ ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์

กองบรรณาธิการ
วิชาการ

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์  วีระสมบัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  ฤกขะเมธ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา  กุลกลการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.จิรวรรณ  เดชานิพนธ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.อดิศร  จันทรสุข
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ปุญชรัศมิ์  เตชะวชิรกุล
คณะคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ดร.สราวุธ  ไพฑูรย์พงษ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  อุ้งพระ
นักวิชาการอิสระสาขาจิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)

ดร.ณัฐวุฒิ  พงศ์สิริ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณทายาท  ศรีปลั่ง
Managing Partner,  Milestone Consulting Co., Ltd.