วารสาร HR Intelligence
วารสาร HR intelligence ฉบับนี้เป็นวารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) ภายในเล่มประกอบไปด้วยบทความวิจัยที่น่าสนใจและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 4 บทความ โดยทุกบทความมีความสอดคล้องกันอย่างสนใจ กล่าวคือ เป็นบทความวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน ทั้งในประเด็นการเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชุมชน การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การดูแลสุขภาพ และการทำงานอย่างบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เหล่านี้จะนำมาซึ่งชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนcounter
counter 

วารสาร HR intelligence ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

บทความวิจัย

การมีส่วนร่วมของวัดกับชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
จงกลดี พงษ์ศรี

การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิสาหกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษาชุมชนท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
นิจพร แสงสุขเอี่ยม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี
สุพจน์ รุ่งเรือง, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

การศึกษาความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณัฐธิดา วงศ์กันทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศฐา วรุณกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว