วารสาร HR Intelligence
วารสาร HR Intelligence ที่ท่านกำลังอ่านติดตามอยู่นี้เป็นปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และอุณหภูมิโลกที่เดือดขึ้นทุกปี ๆ เรากำลังเผชิญหน้ากับโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และผมเชื่อว่าจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกด้วย ทั้งที่เราเพิ่งผ่านวิกฤติโควิด 19 ที่ผ่านมาไม่ช้านานและยังคงอยู่กับเราแต่ดูประหนึ่งว่าเป็นเรื่องธรรมดาcounter
counter 

วารสาร HR intelligence ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2567)

บทความวิจัย

ระบบการอภิบาลของการบริหารแรงงานในประเทศไทย : ข้อพิจารณาเศรษฐกิจภาคไม่เป็นทางการและรูปแบบของการจ้างงานที่ไม่มีมาตรฐาน
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์

การประเมินความต้องการผู้มีส่วนได้เสียต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้โมเดลการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน: กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
วนิพพล มหาอาชา, ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์,
สุภาภรณ์ สงค์ประชา, ธเนศ เกษศิลป์,
คนางค์ คันธมธุรพจน์, ภาณุการณ์ สนใจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโควิด-19: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการบริการ
ขนิษฐา ทองเชื้อ, สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์,
จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์

ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังในประเทศไทย
จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว, ศุทธิดา ชวนวัน,
นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : รูปธรรมของการจัดการความยากจนในสังคมเสรีนิยมใหม่
ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ