บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร
The Role of Human Resource Management as a driver for Organizational Innovation

ปติมา น้อยกูต
ภาควิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Patima Noikoot
Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol Universityบทคัดย่อ
          บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์กรส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิชาการมากมายว่าทุนมนุษย์นั้นมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนวัตกรรมองค์กร เพราะฉนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไปในทิศทางที่เป็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรโดยการใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักเพื่อบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรได้อย่างยั่งยืน บทความนี้จะนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กร ซึ่งนวัตกรรมองค์กรนั้นเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือกระบวนการบริหารงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร โดยเนื้อหาในบทความเริ่มต้นด้วยการอธิบายแนวคิดและความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมองค์กร ตลอดจนแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถสอดแทรกกลไกเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในองค์กรได้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และส่วนท้ายของบทความจะอธิบายถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความยั่งยืนของนวัตกรรมองค์กร เหล่านี้เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความยั่งยืนของนวัตกรรมองค์กร

          คำสำคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ทุนมนุษย์, นวัตกรรมองค์กร


Abstract

           The role of human resource management has evolved over the past few years. Most organizations have focused on human capital. Many scholars have recognized that human capital has influenced the success of corporate innovation. Because human resource management has to change its role in a more strategic direction. In order, to create a competitive advantage of the organization by using human capital which is a primary resource for achieving the goal of driving innovation. This article will present a literature review on human resource management to enhance organizational innovation. Organizational innovation, which involves changing the thought process that leads to organizational structure changes or various administrative processes to support or facilitate innovation in the organization. The content of this article begins by explaining the concepts and links between human resource management and organizational innovation. And the guidelines for human resource management, that can integrate mechanisms to enhance the innovation capability in the organization by various activities in the human resource management process. The end of the article will explain the importance of corporate culture. This is an important factor leading to the sustainability of corporate innovation. To reflect that human resource management plays an important role in the efficiency and sustainability of organizational innovation.

          Keywords: Human Resource Management, Human Capital, Organizational Innovation

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail : far_patima@hotmail.com