สวัสดีท่านผู้อ่านและผู้ติดตามวารสาร HR Intelligence

          ในขณะที่ประชาชนคนไทยกำลังให้ความสนใจกับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ภายหลังการเลือกตั้งด้วยใจจดจ่อ เพราะเป็นกระบวนการที่ยาวนาน ผ่านการเจรจาต่อรอง ความไม่ลงรอย ความขัดแย้ง ความเห็นต่าง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเห็นก็คือ เสถียรภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารประเทศไทยของรัฐบาลชุดใหม่นี้ ภายใต้ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          วารสาร HR intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566) ภายในเล่มประกอบไปด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยที่น่าสนใจและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 4 บทความ โดยบทความชิ้นแรกให้ข้อเสนอแนะต่อค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย ผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นมาตรฐานการดำรงชีวิต รวมถึงเป็นหลักประกันให้แรงงานมีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้ โดยตั้งอยู่บนฐานสิทธิมนุษยชน บทความถัดมาเป็นบทความวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากองค์กร เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจประสบการณ์การถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า

          ในขณะเดียวกัน ในส่วนขององค์กรเองก็ต้องมีการปรับตัว บทความชิ้นที่สามจึงเสนอกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อเชื่อมโยงสู่การออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ทำให้สามารถคาดการณ์ผลการดำเนินงาน ช่วยในการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนรู้ รวมไปถึง เกิดกระบวนการ Upskill และ Reskill บทความอีกชิ้นเป็นการศึกษาทุนทางจิตวิทยา การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร ที่ส่งผลต่อความพอใจในอาชีพของพนักงาน และส่งผลให้เกิดความผาสุกขององค์กรในท้ายที่สุด

          สุดท้ายนี้ ดิฉันและกองบรรณาธิการวารสาร HR intelligence มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทุกบทความและขอขอบคุณนักวิจัยและนักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาที่ให้ความไว้วางใจและส่งบทความมาที่วารสาร HR intelligence อย่างต่อเนื่อง

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอุมา เตพละกุล
บรรณาธิการ