สวัสดีครับท่านผู้อ่าน
          วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้ผู้สนใจทั้งผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและภาคส่วนต่างๆ ได้เผยแพร่ความคิด แง่มุมและความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์  ในเล่มจะประกอบด้วยคอลัมน์ และบทความวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ในมิติต่างๆ ที่หลากหลาย ภายใต้การการันตีคุณภาพของการเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1    
          ในฉบับนี้มีงานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ที่โดดเด่นเกี่ยวกับการบริหารดาวเด่นในภาครัฐและภาคเอกชน เรื่องแรกเป็นงานที่นำเสนอในรูป บทความวิจัยในหัวข้อ มุมมอง แนวปฏิบัติ และข้อเสนอต่อการบริหารคนเก่งในภาครัฐไทย  ซึ่งศึกษาระบบการบริหารคนเก่งของไทยในภาครัฐ 2 ระบบใหญ่ได้แก่ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) ที่ริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือ นปร. (Public Service Executive Development Program :
PSED) ที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร)  ส่วนอีกเรื่องเป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการบริหารคนเก่งกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผลการดำเนินงานของบริษัท ในรูปสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM)  ในบทความวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารคนเก่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฉบับนี้ยังมีผลการศึกษาที่เกิดจากสืบค้นความจริงเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนงานที่จะทำให้ผู้อ่านได้ข้อคิดจากการนำเอาวิธีการนี้ไปใช้จากงานวิจัยเรื่องมุมมองใหม่ต่อการหมุนเวียนงาน และบทความอีกชิ้นที่ช่วยทำให้เห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อธุรกิจในบทความเรื่อง อิทธิพลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีต่อประสิทธิภาพองค์กรของธุรกิจในเขตอีสานใต้  เรื่องสุดท้ายเป็นบทความวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและทรัพยากรมนุษย์ในเรื่อง อิทธิพลของการสนับสนุนงานจากครอบครัวต่อการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานผ่านงานที่ขัดแย้งกับครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในงาน
          นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ Thailand Human Vision ที่ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ส่วนคอลัมน์ Human Resource in Asia ได้นำเสนอเรื่องการถอดประสบการณ์ HR ในยุคอาเซียนนิยม และสำหรับคอลัมน์ HR Tips ได้นำเสนอวิธีการและแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หลังเกษียณ

          ทั้งนี้ ทางวารสารขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านและยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีผู้สนใจเขียนและส่งบทความด้านทรัพยากรมนุษย์ในแง่มุมที่แตกต่างออกไป  อันเป็นการสะท้อนภาพการพัฒนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ในภาคส่วนและองค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัยในระดับมหภาค (Macro) หรือจุลภาค (Micro) ทั้งนี้การศึกษามิได้จำกัดสาขาวิชา แต่เป็นการเปิดกว้างในลักษณะสหวิทยาการก็จะช่วยทำให้วงการด้านทรัพยากรมนุษย์พัฒนาไปควบคู่กับศาสตร์อื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้  
ในท้ายที่สุดนี้ กองบรรณาธิการ หวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและหากมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงให้วารสารมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทางกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
   
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
บรรณาธิการ