สวัสดีท่านผู้อ่านและผู้ติดตามวารสาร HR Intelligence

          วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2564) ซึ่งผมในฐานะบรรณาธิการได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นฉบับแรก มีบทความวิจัยรวม 5 บทความที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพวิชาการเพื่อใช้ในการเผยแพร่ได้ แม้ว่าบทความวิจัยทั้ง 5 บทความดังกล่าวจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้สถานการณ์การระบาดของ Covid - 19 ทั่วโลกที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่อย่างยากลำบาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังมีปัญหาไม่น้อยในการบริหารจัดการ ทั้งการควบคุมป้องกันและการเยียวยารักษาในการระบาดระลอกที่ 3 ที่กินเวลานานกว่า 2 เดือน รวมเวลาที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและยังไม่รู้ว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตดังเดิมเมื่อไรด้วยเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว

          อย่างไรก็ตาม บทความวิจัยทั้ง 5 มีส่วนเกี่ยวข้องในทางอ้อมที่จะนำพาความรู้ให้ผู้อ่านได้รับรู้และเล็งเห็นผลได้ถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมของเรา ทั้งเรื่องภาวะผู้นำ พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในที่ทำงาน การเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจ และบรรทัดฐานองค์การที่สนับสนุนนวัตกรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร? เรื่องอิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดชลบุรีนั้นเป็นอย่างไร? เรื่องความสุขในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของนักบินพาณิชย์ กรณีศึกษาบริษัทสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็นอย่างไร? เรื่องอิทธิพลกำกับของการรับรู้ความสามารถของตนด้านการฝึกอบรม และการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและการถ่ายโอนการฝึกอบรมเป็นอย่างไร? และเรื่องผลกระทบต่อผู้หญิงที่มีบุตรเมื่อปรับวิถีการทำงานเป็นอย่างไร? ดังนั้น บทความวิจัยทั้ง 5 เรื่องนี้ ซึ่งเน้นภาวะผู้นำความสุขในการทำงาน การฝึกอบรม และวิถีการทำงานที่เปลี่ยนไปภายใต้สถานการณ์ความยากลำบากนี้เป็นอย่างไร ตลอดจนเมื่อวันหนึ่งการระบาดได้คลี่คลายลง สิ่งเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด อะไรเป็นตัวกำหนด และอะไรคือผลกระทบที่ตามมาท่านผู้อ่านจะได้รับรู้รับทราบผ่านผลการศึกษาวิจัยจากทั้ง 5 บทความนี้

   
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
บรรณาธิการ