วารสาร HRintelligence ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2549

  การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจเอกชนไทย
  รศ. ไว จามรมาน

บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้ได้ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติตลอดจนพฤติกรรมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย โดยใช้โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นในการทดสอบปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยประสบความสำเร็จ การสำรวจข้อมูลได้มาจากแบบสอบถามต่อผู้ประกอบการขนาดกลางย่อมทั่วประเทศ โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับบุคลิก วิธีคิด การตัดสินใจในดานการบริหาร นับตั้งแต่การตลาด การพัฒนาธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงและการเงิน และสภาพแวดล้อมด้านเครือข่าย ตลอดจนทักษะในการดำเนินงาน ข้อมูลดังกล่าวได้นำมาประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์ ปัจจัยตัวประกอบและสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ผลของการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการสูงที่สุด ตามลำดับ ได้แก่ ทักษะในการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจบริหารความเสี่ยง และการตัดสินใจเรื่องการตลาด
          กระบวนการการพัฒนาผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ อธิบายได้โดยแนวคิดพฤติกรรมและการตัดสินใจและสามารถสร้างกระบวนการการเรียนรู้ผ่านการเน้นการสร้างทักษะทางด้านการบริหารและการตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยง และการตลาด