วารสาร HRintelligence ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2549
  ผลงานวิจัย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย
รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล

การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจเอกชนไทย
รศ. ไว จามรมาน

การศึกษาปัจจัยกำหนดแบบแผนการใช้เวลาของคนไทยและการประเมินมูลค่าของเวลาที่ใช้เพื่อการผลิตภายในครัวเรือน
มัทนา พนานิรามัย, สมบุญ ยมนา

Development – Orientedness, Ethics, and Work Problems of New Faculty
Apipa Prachyapruit

การเสนอแบบจำลองเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภารกิจในสำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The Proposed Model for Development of Organization Management in Office of the President, Srinakkharinwiroj University

วินิดา เจียระไน

  บทความ

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช