วารสาร HRintelligence ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2549

  การเสนอแบบจำลองเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภารกิจในสำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  The Proposed Model for Development of Organization Management in Office of the President, Srinakkharinwiroj University

  วินิดา เจียระไน

บทคัดย่อ
          การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการภารกิจในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามหลักการของการบริหารจัดการที่ดี และเสนอแบบจำลองการบริหารจัดการภารกิจในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการบูรณาการโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ตามหลักการของการบริหารจัดการที่ดี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบและด้านความคุ้มค่า โดยตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง ผลของการวิจัยมีดังนี้
          1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันตามหลักการของการบริหารจัดการที่ดีตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 265 คน พบว่า มีสภาพปัญหาโดยรวมทุกด้านและเป็นรายด้านในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ 3.00 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01
          2. การสร้างแบบจำลองการบริหารจัดการภารกิจในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการบูรณาการโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการองค์กร สายงานการสั่งการ และอำนาจหน้าที่ของกลุ่มภารกิจ
          3. การตรวจสอบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คนที่ร่วมกลุ่มสนทนา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าแบบจำลองมีความเหมาะสมมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันสูง ซึ่งมีค่ามัธยฐาน 5.00 และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ .00
          4. การตรวจสอบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อความเหมาะสมของแบบจำลองการบริหารจัดการภารกิจในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยการบูรณาการโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ตามหลักการของการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 284 คน พบว่า มีความเห็นว่าแบบจำลองมีความเหมาะสมโดยรวมทุกด้าน และเป็นรายด้านในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01

Abstract
            The purpose of this study was to identify the present problem in organizational managemnt in the president office at Srinakharinwirot University and to form s structure and a functional model for organizationsl management in the president office at Srinakharinwirot University. The results of the research are as follow:
            1. The studied problems of organizational management in the president office at Srinakharinwirot University in the present time, rated by the principles of good governance in 6 fields of interest; law, merit, participation, transparency, accountability and value added, are shown to have some problems in each field and in all fields, higher than the rating scale set of 3.00 and significant at .01 as observed by the 265 personnels.
            2. A model for organizationsl management in the president office at Srinakharinwirot University by integrator of structure and empowerment, which were rated by 12 specialists in the 4 subject of the organizationsl structure, the organizational management, line of command and authority of the cluster.
            3. All 284 personnels agreed on the model of organizational management in the president office at Srinakharinwirot University by integrator of structure and empowerment with the rating scale higher than the rating scale set of 3.50 and significant at .01.