วารสาร HRintelligence ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2550
  ผลงานวิจัย

อุปสงค์และอุปทานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในภาครัฐ
สมชาย สุขสิริเสรีกุล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองพนักงานของบริษัทผลิตน้ำมันพืช
Factors Influencing Self-Directed Learning Readiness Employees of Vegetable Oil Factor

สุภัสทรา สันติวัฒนา

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกลยุทธ์การฝึกอบรม
Human Resource Development Strategy in the Insurance in Thailand: A case Study of Training Strategy

กุลชลี พวงเพ็ชร์

การประเมินคุณลักษณะของพนักงานที่เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภัทรภร ชูหุ่นเจริญ, ยุรพ ศุทธรัตน์