วารสาร HRintelligence ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2553
  ผลงานวิจัย

บทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อภาวะจิตลักษณะของบุคลากรในองค์การที่บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
The Effect of the Sufficiency Economy on the Psychological Trait to the Employee in the Sufficiency Economy Management Organization

ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์, ทิพย์สุดา เมธีพลกุล, ทัณฑิกา เทพสุริยวงศ์,
บุรชัย อัศวทวีบุญ

การประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมกรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
Evaluation on Efficacy of Thai Science and Technology Research and Development Promotion

สมชาย สุขสิริเสรีกุล

A Causal Model of Organizational Performance in Energy Sector: Stock Exchange of Thailand
Supa Waisayarat, Surapool Payomyam, Suchittra Luangamornlert, Prachayanun Nilsook, Weerapong Kongsawas

Relationship between Personality, Trait Emotional Intelligence and Organizational Commitment in Thai Scholarship Students
อัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล