ลักษณะผู้นำองค์การในประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2539-2554 : ศึกษาแบบอภิวิเคราะห์
  อาจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

บทคัดย่อ
          ผลงานวิจัยในช่วงพ.ศ. 2539-2554 ของลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิภาพด้วยแนววิจัย GLOBE ในผู้บริหารองค์การของประเทศไทย 4,094 คนจาก 16 ธุรกิจในองค์การ 4 ประเภท (รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ บริการสาธารณสุข และเอกชน) ได้ถูกศึกษาด้วยการอภิวิเคราะห์พบว่า การเป็นปัจเจกบุคคลจะเป็นลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดยกเว้นกลุ่มรัฐบาลที่ลักษณะการใช้อำนาจจะมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด ส่วนการมุ่งอนาคตจะเป็นลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ยกเว้นในกลุ่มบริการสาธารณสุขและเอกชนที่ลักษณะความเป็นเพศชายจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด รายละเอียดของผลผันแปรตามประเภทขององค์การ ส่วนผลการวิเคราะห์ลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิภาพก่อน (2539) และหลัง (2554) ภาวะวิกฤตต่างๆในประเทศไทย พบว่ามีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

Abstract
            The results of the effective leader’s characteristics according to GLOBE’s research method of 4,094 executives from 16 business of 4 types of organization in Thailand (government organization, public enterprise, public health service organization, and private organization), which researched during 1996 – 2011, are studied by Meta analysis method. Results show that individuality is the least effective leader’s characteristic, except in government group which power distant is the least effective character being leader. Beside, future orientation is the most effective leader’s characteristic, except in the group of public health service and private organization which masculinity is the most effective leader characteristic. Different results are found according to the type of the organization. Further study in the results of the effective leader’s characteristics between pre-1996 and post-2011 crisis events in Thailand, found the consensus results in every characteristics.