วารสาร HRintelligence ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555
  คอลัมน์

Thailand Human Vision : ทรัพยากรมนุษย์ยุค 2020 ต้องมี 4 I’s
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร

Human Resource in Asia : แนวทางการจ้างงานใหม่ เมื่อญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์

HR Tips : คนญี่ปุ่นถ้าไม่ทำงานล่วงเวลา ก็จะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
K. K.

  บทความวิจัย

ลักษณะผู้นำองค์การในประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2539-2554 : ศึกษาแบบอภิวิเคราะห์
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

การปรับตัวของเกษตรกรจากผลกระทบของการค้าเสรี : ความท้าทายต่อแนวคิด “การพึงพาตนเอง”
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร

การสำรวจความล้า การรับความรู้สึก และการใช้เวลาว่างในผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

การใช้แรงงานเด็กกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เสาวธาร โพธิ์กลัด

สร้างทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียนอย่างไร
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ทิศทางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมรับ AEC
ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไร ในยุคอัตราการขยายตัวของประชากรเป็นศูนย์
ทายาท ศรีปลั่ง