การสำรวจความล้า การรับความรู้สึก และการใช้เวลาว่างในผู้บริหาร
  อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

บทคัดย่อ
          งานวิจัยนี้สำรวจความล้า การรับความรู้สึก และการใช้เวลาว่างในผู้บริหาร ซึ่งมีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกลไกและแนวทางการจัดการเกิดความล้าของมนุษย์ พบว่า ยังหาข้อสรุปถึงกลไกความล้าในผู้บริหารนั้นได้ไม่ชัดเจนนัก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลไกของความล้าในผู้บริหารผ่านการรับความรู้สึกและการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยสำรวจจากผู้บริหารระดับกลาง (n = 30) ของบริษัทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ด้วยเครื่องมือ 1) แบบสอบถามความถี่ของการใช้เวลาว่าง 2) แบบสอบถามระดับความล้า และ 3) เครื่องมือประเมินรูปแบบการรับความรู้สึกเพื่อพัฒนาระบบประสาทสำหรับคนไทย ซึ่งผลการศึกษา คือ 1) ผู้บริหารมีความถี่ในการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่ชอบน้อยกว่า 1.75 วันต่อสัปดาห์ (n = 23) 2) ผู้บริหารมีความล้าทางร่างกาย (n =12) และมีความล้าทางร่างกายและจิตใจ (n = 7) และ 3) ผู้บริหารขาดความสมดุลในการรับความรู้สึกขณะทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต (n = 22) เมื่อผู้บริหารมีความชอบของการรับความรู้สึกมาก ก็จะมีระดับของการรับความรู้สึกที่ไว และจะมีการใช้เวลาว่างที่บ่อยครั้ง โดยมีความล้าทางร่างกายที่น้อย ดังนั้นผู้บริหารควรศึกษาวิธีการจัดการความล้าทางร่างกายผ่านการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมด้วยความชอบของการรับความรู้สึกที่เหมาะสม ส่วนความล้าทางจิตอาจเกิดจากความรู้สึกภายในและความคิดความเข้าใจในการแสดงบทบาทผู้บริหารในแต่ละบุคคล