ภาวะผู้นำทางวิชาการยุคใหม่ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 Modern Academic Leadership of the Higher Education Administrator in North-Eastern Region
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, อาจารย์ปรางทิพย์ เสยกระโทก และ พันเอกหญิง ดร.นพมาศสิริ วงศ์บา

บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการยุคใหม่ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารและข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 15 คน แล้วพัฒนาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการยุคใหม่ 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะส่วนตัว การพัฒนางานวิชาการและวิจัย และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสอบถามผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 28 สถาบัน จำนวน 426 คน โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ ภาวะผู้นำทางวิชาการยุคใหม่ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามี 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาวิชาการที่เน้นการเรียนการสอน (2) พฤติกรรมแบบมุ่งงานวิชาการและความสัมพันธ์ (3) สมรรถนะทางวิชาการและการสร้างนวัตกรรมใหม่ (4) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการ และ (5) การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

           คำสำคัญ : ภาวะผู้นำทางวิชาการยุคใหม่, ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

Abstract

           The purpose of this research were to study the factors of the higher education administrators modern academic leadership. The study was done through documentary analysis, empirical data from 15 successful higher education institutes' in-depth interview, and through the questionnaires concerning 3 aspects of modern academic leadership; personal characteristics, academic development and personnel development, rated by 426 higher education institutes and lecturers from 28 institutions in 20 provinces of the North-Eastern region. The study used mixed method analysis of quantitative and qualitative analysis. Data was analyzed by exploratory factor analysis. The results indicated 5 factors of modern academic leadership of the higher education institutes: (1) academic development focused on instruction (2) academic behavior oriented on task and relations (3) competencies and innovations creativity academic ability (4) development concerned academic ability and (5) efficiency development into professional.

           Keywords: Modern Academic Leadership, Higher Education Administrator