วารสาร HRintelligence ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
  คอลัมน์

Thailand Human Vision : 4 มิติของสมรรถนะใหม่ของผู้นำในอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร

Human Resource in Asia :Inamori Katsuhiko ผู้บริหารที่นำหลักปรัชญามาเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกพนักงานและพลิกโฉมการบริหารสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์

HR Tips : สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
บุญเจือ วงษ์เกษม

  บทความวิจัย

แรงงานไทยและฟิลิปปินส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ : ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และโอกาสในเออีซี
อาจารย์ ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

การบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในภาคบริการของประเทศไทย ด้วยการจ้างแรงงานที่เกษียณอายุการทำงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

การประเมินผลการทำงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสร้างความเป็นธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว

การบริหารทรัพยากรบุคคลบนห่วงโซ่อุปทานโลก : การจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อเลี่ยงการขยายตัวของแรงงานเสี่ยง
อาจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

นวัตกรรม : ข้อพิจารณาเชิงศาสตร์กับองค์การ และการบริหารนวัตกรรมในประเทศไทย
อาจารย์ ดร.โชคชัย สุทธาเวศ

การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล
รองศาสตราจารย์สิริอร วิชชาวุธ

การสร้างแบรนด์จากภายใน อีกหนึ่งความท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล

เรียนรู้เมื่อดูงาน : ประสบการณ์ของฉือจี้ที่ไต้หวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร