การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเกาหลีใต้
 Human Resource Development in South Korea
ดร.จำเนียร จวงตระกูล

บทคัดย่อ
          บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเกาหลีใต้ทั้งในระดับชาติและระดับองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับชาตินำเสนอในประเด็นสำคัญคือ (1) การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเกาหลีใต้ (2) หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเกาหลีใต้ (3) กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเกาหลีใต้ (4) การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเกาหลีใต้ ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์การนำเสนอกรณีตัวอย่างของบริษัทซัมซุง จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเกาหลีใต้มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีกฎหมายบังคับให้มีการวางแผนอย่างชัดเจน มีการปรับปรุงโครงสร้างและบุคลากรของหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง มีการปรับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพตามความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลอย่างเข้มข้น ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศเกาหลีใต้จากประเทศเกษตรกรรมและยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกได้ภายในเวลา 25 ปีนั้นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

           คำสำคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศเกาหลีใต้

Abstract

           This article aims to present human resource development in South Korea both at the national and organizational levels. At the national level it presented the following topics: (1) Human resource development planning; (2) Organizations responsible for human resource development; (3) Human resource development activities; (4) Inspection, follow-up and evaluation of human resource development. At the organizational level the case of human resource development in the Samsung Company was presented. From this study it is found that in South Korea there is a systematic human resource development planning corresponding to national economic development planning as specified by the country's laws. The organizations responsible for human resource development are reorganized continuously and personnel are transferred accordingly. Human resource development activities are adjusted continuously to develop quality human resource to serve the needs of national economic development and society. Inspection, follow up and evaluation are conducted in a very intensive and strict manner. The success of the development of South Korea from one of the poorest agricultural countries in the world to become one of the largest industrialized countries in the world took only 25 years. One of the major contributions to this success is the ability to develop human resources to serve the needs of the nation according to the national economic development plan.

           Keywords: Human Resource Development, Human Resource Development Planning, Human Resource Development Activities, South Korea, Samsung.