แนวคิดของการพัฒนาภาวะผู้นำจาก 2 ช่วงเวลา
2 Episodes of Leadership Development
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
และประธาน Chira Academy ร่วมกับ
พิชญ์ภูรี จันทรกมล   วราพร ชูภักดี   และ จิตรลดา ลียากาศ
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ


บทคัดย่อ
          ปีเตอร์ ดรักเกอร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มีแนวคิดที่เหมือนกันคือการให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก แนวคิดภาวะผู้นำในรูปแบบ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ เกิดในช่วงคลื่นลูกที่ 2 คือ ยุคสังคมอุตสาหกรรม โดยคาบเกี่ยวในช่วงต้นของคลื่นลูกที่ 3 คือ ยุคไอที ดังนั้นด้านภาวะผู้นำจึงเน้นไปในการบริหารจัดการคนในเชิงระบบ เพื่อหลอมรวมความสามารถของคนมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ และขยายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านผลิตภาพ (Productivity) โดยเน้นการเกิดประสิทธิภาพ ผู้นำเน้นการบริหารแบบสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง มีความระมัดระวังและมีความรอบคอบสูง รวมทั้งแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ส่วนแนวคิดภาวะผู้นำในรูปแบบของ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ นั้น เป็นแนวคิดใหม่ในยุคปลายของคลื่นลูกที่ 2 ยุคอุตสาหกรรม คาบเกี่ยวกับคลื่นลูกที่ 3 คือ ยุคไอที และสังคมข้อมูลข่าวสาร คลื่นลูกที่ 4 คือ ยุคนวัตกรรม และคลื่นลูกที่ 5 คือ ยุคการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ผู้นำในยุคนี้ต้องเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถทำนายอนาคต เพื่อไขว่คว้าโอกาส และหาทางป้องกันปัญหา รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมด้วย เนื่องจากคลื่นทั้ง 5 ยุคได้ผสานผสมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น ทั้งแนวคิดของ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ และของ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จึงสามารถนำมาปรับใช้ร่วมกันได้ในทุกบริบท


           คำสำคัญ : ผู้นำ  ภาวะผู้นำ


Abstract

          Both Peter Drucker and Prof. Dr. Chira Hongladarom have the same focus on people as the first priority Peter Drucker’s leadership concept happened in the second wave or industrial age which overlapped the beginning of the third wave or IT age. Therefore, Peter Drucker’s leadership concept focuses on systematic people management, productivity, effectiveness, top-down management, strict control and searching for the new opportunities. Prof. Dr. Chira Hongladarom’s leadership concept happened in the late  second wave or industrial age overlapping the third wave or IT age, the fourth wave or innovation age and the fifth wave intellectual property age. Therefore, Peter Drucker’s leadership concept focuses on lifelong learning, anticipating the future changes, searching for opportunities, preventing threats and ethical capital. Because all five waves have been synergized, both Peter Drucker’s and Prof. Dr. Chira Hongladarom’s concepts can be applied together in all contexts.

           Keywords: Leader, Leadership