การจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย
Elderly Employment in Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์  แสดงหาญ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา


บทคัดย่อ
          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอถึงการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างประชากรและกำลังแรงงานในประเทศ ประกอบกับมีอุปสงค์ในการจ้างงานจากสถานประกอบการและอุปทานจากผู้สูงอายุที่บางส่วนยังต้องการทำงานต่อ ซึ่งการจ้างงานผู้สูงอายุนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อย่างไรก็ดี ยังพบว่ามีอุปสรรคปัญหาบางประการในการที่จะจ้างงานผู้สูงอายุ ทั้งด้านความพร้อมของสถานประกอบการและตัวผู้สูงอายุเอง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจ้างงานผู้สูงอายุประสบความสำเร็จคือผู้สูงอายุ สถานประกอบการและภาครัฐ  ดังนั้น  ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง

           คำสำคัญ : การจ้างงาน   ผู้สูงอายุ   สังคมผู้สูงอายุ  

 

Abstract

          This article discusses the employment of the elderly in Thailand, including the reasons for their employment such as the current aging society, the demand of enterprises, and the supply of the elderly that wish to resume their work. The benefits from hiring the elderly are expected for the country in both economic and social terms. However, there are a number of employment obstacles in hiring the elderly from the perspective of the enterprises and the elderly themselves. The factors influencing the success of elderly employment include their decision to work, the readiness of the enterprises to hire them, and the support of the government sector. Collaboration among those that are involved in elderly employment and preparation for their hiring are essentially required.           Keywords: Employment, Elderly workers, Aging society