ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารคนเก่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Causal Relationship Model between Talent Management, Business Environment and Performance in Listed Company of Thailand

สันติชัย  อินทรอ่อน
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร.อัศวิทย์  อิทธิภูริพัฒน์
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน  ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


บทคัดย่อ
          การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารคนเก่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และผลการ-ดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารคนเก่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมภายในในด้านคุณลักษณะขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการบริหารคนเก่ง แต่ไม่พบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านเทคโนโลยีกับคุณลักษณะขององค์การ และการบริหารคนเก่ง  ในขณะเดียวกัน การบริหารคนเก่ง ยังมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในทิศทางเดียวกับผลการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน คือ ผลการดำเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนา ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการภายใน ผลการดำเนินงานด้านลูกค้า และผลการดำเนินงานด้านการเงิน  โดยที่การบริหารคนเก่งมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการภายใน ด้านลูกค้า และด้านการเงิน ตามลำดับ

           คำสำคัญ : การบริหารคนเก่ง,  ผลการดำเนินงาน,  การวัดผลแบบสมดุล


Abstract

          The research on causal relationship between talent management, business environment and organization performance in Listed Company of Thailand It aims to ensure consistency between the hypothetical and empirical data on the causal relationship between talent management, business environment and organization performance in Listed Company of Thailand.
          The study found that environmental aspects of the organization have a causal relationship with talent management. But there was no causal relationship between the external environment, including economic factors and the technological to organization characteristics and talent management. Talent Management, there is a causal relationship in line with the organization performance in four areas: learning and development, internal process, customer and financial results. It influences learning and development the most, followed by the internal process, customer and finance respectively.
          

           Keywords: Talent management,  Business performance,  Balanced scorecard