วารสาร HRintelligence ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุยายน 2559
  คอลัมน์

Thailand Human Vision : กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์

Human Resource in Asia : ถอดประสบการณ์ HR ในยุคอาเซียนนิยม
นางสาวยุรนันท์  ตามกาล

HR Tips : การบริหารทรัพยากรมนุษย์หลังเกษียณ
ผศ.ดร.เมธาวุฒิ  พีรพรวิทูร

  บทความวิจัย

มุมมอง แนวปฏิบัติ และข้อเสนอต่อการบริหารคนเก่งในภาครัฐของไทย
อาจารย์ ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว

มุมมองใหม่ต่อการหมุนเวียนงาน
กรกมล  กิจคงชีพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารคนเก่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สันติชัย  อินทรอ่อน, ดร.อัศวิทย์  อิทธิภูริพัฒน์, ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์

ิทธิพลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ

อิทธิพลของการสนับสนุนงานจากครอบครัวต่อการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ผ่านงานที่ขัดแย้งกับครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในงาน
ธัญทิพย์ กองม่วง   และ อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม