อิทธิพลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีต่อประสิทธิภาพของ
องค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้
The Influence of Traditional Human Resource Development activities on Organizational Performance: Private Organization in the Lower Northeastern Area

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  


บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมขององค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้ และ 2) ศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้ ตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการขององค์การธุรกิจในเขตภาคอีสานใต้จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ในภาพรวมองค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้มีการประยุกต์ใช้กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมด้านระบบการตรวจสอบการทำงาน 2) กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิภาพในการทำงานในทุกด้าน


           คำสำคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิม, ประสิทธิภาพขององค์กร


Abstract

          The purposes of this research were 1) to study the traditional human resource development activities and 2) to study the influence of the traditional human resource management development activities on organizational performance of private organization in the lower northeastern area. The samples used in this research were 400 owners/personnel. A survey questionnaire was employed. The results show that 1) there was a high level of adapted the traditional human resource development activities in overall. When considering by item in which the mostly were work monitoring and 2) there is a positive influence of human resource development activities on organizational performance.           Keywords: Traditional human resource development, organizational performance