อิทธิพลของการสนับสนุนงานจากครอบครัวต่อการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ผ่านงานที่ขัดแย้งกับครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในงาน
The Influence of family career support related to employee turnover intentions: work-family conflict and job burnout as mediators

ธัญทิพย์  กองม่วง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  วนิชย์ถนอม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บทคัดย่อ
          การศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการสนับสนุนงานจากครอบครัวต่อการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ผ่านงานที่ขัดแย้งกับครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในงาน” เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนงานจากครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความเหนื่อยหน่ายในงาน และการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 2) ศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนงานจากครอบครัวที่มีต่อการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน โดยมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรสื่อ
          ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนงานจากครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความเหนื่อยหน่ายในงานและการตั้งใจลาออกจากงาน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังพบว่า การสนับสนุนงานจากครอบครัวส่งผลต่อการตั้งใจลาออกจากงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านความเหนื่อยหน่ายในงาน ซึ่งบรรลุจุดประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาตัวแปรที่เป็นสาเหตุของการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน โดยสะท้อนผ่านทางค่าสถิติที่แสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนงานจากครอบครัว เป็นสาเหตุของการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่องค์การต่างๆ ให้ความสนใจ เพื่อนำไปควบคุมและป้องกันผลเสียที่เกิดจากการลาออกจากงานของพนักงาน

           คำสำคัญ : การสนับสนุนงานจากครอบครัว, ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว,
ความเหนื่อยหน่ายในงาน, การตั้งใจลาออกจากงาน


Abstract

          This study entitled “The Influence of family career support related to employee turnover intentions: work-family conflict and job burnout as mediators.” The purposes of this study are as follows: 1) to study the relationship of Family career support, Work-family conflict, Job burnout and Turnover intentions. 2) to study the influences of the family career support on turnover intentions on the mediating role of work-family conflict and job burnout.
         The results of this study had shown the family career support, work-family conflict, job burnout and turnover intentions. There is a mutual relation. In addition family career support had direct effects and indirect effects through the mediation of job burnout. The organizations should pay attention to control and prevent adverse effects caused by staff turnover from these variables.

           Keywords:
Family career support, Work-family conflict, Job burnout, Turnover intentions