ความผูกพันต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร
Family Cohesion and Lifelong Learning of Pre-cadet


รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


บทคัดย่อ
          งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อทำนายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารจากความผูกพันต่อครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 1,151 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบการชั้นภูมิ 2 ขั้นตอน งานวิจัยนี้ใช้การหาค่าสหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณเป็นสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยสรุปว่า ความผูกพันต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความผูกพันต่อครอบครัว ประกอบด้วย ด้านสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ ด้านขอบเขตความสัมพันธ์ ด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว ด้านการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ด้านพื้นที่ส่วนบุคคล ด้านความเป็นเพื่อน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านความสนใจ และด้านการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถร่วมกันทำนายการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ร้อยละ 21.0 ผลการวิจัยในกลุ่มรวม พบว่า ความผูกพันต่อครอบครัวด้านความสนใจ เป็นตัวแปรทำนายอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ และด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวตามลำดับ

           คำสำคัญ : ความผูกพันต่อครอบครัว,   การเรียนรู้ตลอดชีวิต, นักเรียนเตรียมทหาร


Abstract

          The purpose of this research examines correlation between family cohesion and lifelong learning and pinpointing the important predictors in term of family cohesion, as well as their predictive percentage, of lifelong learning. The sampling consists of 1,151 pre-cadets from Year 1 to Year 3 in the second semester of academic year 2014. The two-step stratified sampling was used. Descriptive statistics, pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression were used to analyze the data. Results of the research found that the positively correlation between family cohesion and lifelong learning is statistically significant at .01. Family cohesion comprises nine indicators: emotional bonding, boundaries, coalitions, time, space, friends, decision-making, interests, and recreation. All family cohesions were the co-variance explanation of the lifelong learning at 21.0 percent. Result of to total sample indicated that family cohesion in dimension of interest was the first important predictor of lifelong learning, followed by emotional bonding, and coalitions.           Keywords: Family Cohesion,   Lifelong Learning, Pre-cadet