วารสาร HRintelligence ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวามคม 2559
  คอลัมน์

Thailand Human Vision : HR หลัง 2016
รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์

HR Tips : HR กับการเป็น Credible Activist
อาจารย์ ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว

 

  บทความวิจัย

ความผูกพันต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิภาพกับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหน้างานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณา  ภวกานันท์  และ ยุรนันท์  ตามกาล

ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ องค์การแห่งการเรียนรู้ และความยึดมั่นผูกพันในงาน
สิริลักษณ์ ชมสำเนียง และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation  Approach  ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับประชาชนในชนบท
สุรภา  เกตุมาลา  อาจารย์ ดร.สุมลนิตย์  เกิดหนุนวงศ์ 
และ อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  สุขสถิตย์