ผลประโยชน์สุทธิจากการไปทำงานที่ไต้หวันของคนงานไทย
Net Benefit of Thai Workers from Working in Taiwan


รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลกา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บทคัดย่อ
          บทความนี้วัดขนาดของต้นทุน และผลประโยชน์ที่แรงงานไทยได้รับจากการไปทำงานที่ไต้หวัน เพื่อประเมินผลประโยชน์สุทธิที่เป็นตัวเงิน และศึกษาปัจจัยกำหนดขนาดของประโยชน์สุทธิ และประเมินความพึงพอใจจากการทำงานในไต้หวัน โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 111 ชุด แบ่งเป็น แรงงานที่กำลังเดินทางไปทำงานครั้งแรก 26 ชุด แรงงานที่กำลังกลับไปทำงานอีกครั้ง 25 ชุด แรงงานที่กำลังทำงานอยู่ที่ไต้หวัน 50 ชุด และแรงงานไทยคืนถิ่น 10 ชุด ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยแรงงานไทยได้รับผลประโยชน์สุทธิจากการไปทำงานที่ไต้หวันเป็นบวก โดยขนาดของผลประโยชน์สุทธิขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำงาน ยิ่งทำงานนาน จะได้รับผลประโยชน์สุทธิเพิ่มขึ้น แต่ในอัตราที่ลดลง นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับเงินเดือนที่ได้รับในประเทศไทยก่อนเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน โดยแรงงานที่ได้รับเงินเดือนในไทยสูงมีแนวโน้มจะได้รับผลประโยชน์สุทธิสูงด้วย อย่างไรก็ดี แรงงานมีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยแรงงานมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อยในเรื่องการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ปรับขึ้นเงินเดือนตามความเหมาะสม และการที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นกับนายจ้างหรือหัวหน้างาน

           คำสำคัญ : แรงงานไทยในไต้หวัน   การไปทำงานที่ไต้หวัน   ผลประโยชน์


Abstract

          This article measures nominal economic cost and benefit from emigrating to work in Taiwan of Thai workers. It uses data from 111 questionnaires collected from 26 Thai workers who were about to leave for Taiwan for the first time, 25 who were re-entry, 50 who were working in Taiwan and 10 returned Thai workers. It finds positive net benefit meaning that after deducting cost, workers earn more from emigrating to work in Taiwan than working in Thailand on average. Net benefit increases with working duration in Taiwan, but at a decreasing rate. Workers with higher salary in Thailand are likely to receive higher net benefit. However, workers’ satisfaction from working in Taiwan is just moderate. They satisfy less about a job promotion, a pay raise and how they are not able to express opinions about jobs to their employers or bosses.

            Keywords:Thai Workers in Taiwan, Working in Taiwan, Benefit