เความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถในการจัดการแรงงานผู้สูงอายุ: หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
The Causal Relationship and Effect of Elderly Workers Management Capability: An Empirical Evidence of Hotels Business in Thailand

ปรีชา คำมาดี
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Preecha Khammadee
Doctor of philosophy program in management, Faculty of management sciences, Silpakorn university

Assistant Professor Viroj Jadesadalug (Ph.D.)
Doctoral advisor, Faculty of management sciences, Silpakorn university


บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทดสอบอิทธิพลความสามารถในการจัดการแรงงานผู้สูงอายุที่มีต่อปัจจัยผลลัพธ์ ได้แก่ การแบ่งปันความรู้ขององค์การ คุณภาพการให้บริการ 2) เพื่อทดสอบอิทธิพลการแบ่งปันความรู้ขององค์การ และคุณภาพการให้บริการ ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การ 3) เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความหลากหลาย ที่มีต่อความสามารถในการจัดการแรงงานผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ในประเทศไทย จำนวน 293 โรงแรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

          ผลการวิเคราะห์โมเดลตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการจัดการแรงงานผู้สูงอายุมีผลกระทบทางตรงต่อการแบ่งปันความรู้ขององค์การ คุณภาพการให้บริการ 2) การแบ่งปันความรู้ขององค์การ และคุณภาพการให้บริการ มีผลกระทบทางตรงต่อผลการดำเนินงานขององค์การ 3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความหลากหลาย มีผลกระทบทางตรงต่อความสามารถในการจัดการแรงงานผู้สูงอายุ โดยผลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย และการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานผู้สูงอายุขององค์การให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

          คำสำคัญ : ความสามารถในการจัดการแรงงานผู้สูงอายุ, การแบ่งปันความรู้ขององค์การ, คุณภาพการให้บริการ, ผลการดำเนินงานขององค์การ


Abstract

           The research aimed to 1) Investigate the effect of elderly workers management capability on knowledge sharing organization and service quality, 2) Investigate the effect of knowledge sharing organization and service quality on organizational performance, and 3) Investigate the effects of antecedent factors which are transformational leadership and diversity management on elderly workers management capability. The sample include 293 hotel managers in 4 and 5 star rated hotels in Thailand. The questionnaire which was used as the tools for data collection. Data were analyzed using confirmatory factor analysis (CFA).

           The results of research aimed that 1) Elderly workers management capability has a direct effect on knowledge sharing organization and service quality. 2) Knowledge sharing organization and service quality have a direct effect on organizational performance and 3) Transformational leadership and diversity management have a direct effect on elderly workers management capability. The results of this research will be useful as a guide for policy making and applying in the field of strategic elderly workers management in organization for competitive advantage, achievement and sustainable performance.

          Keywords: Elderly Workers Management Capability, Knowledge Sharing Organizational, Service Quality, Organizational Performance

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail : preecha.aj@gmail.com