วารสาร HRintelligence ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562

 

  บทความวิจัย

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถในการจัดการแรงงานผู้สูงอายุ:หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ปรีชา คำมาดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

สถานการณ์ท้าทายที่กระตุ้นการสร้างความรู้ของพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่
ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล, ชยาพล สุนทรวิวัฒนา

อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
มาลิณี ศรีไมตรี, รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์

ความต้องการในการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์

  บทความวิชาการ

การบริหารทุนมนุษย์กับทรัพยากรมนุษย์ : แนวคิดที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ในองค์กรไทย
ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู, นายวิชัย เปรมมณีสกุล, นายธรา สิงห์คะสะ

แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี: สาเหตุและแนวทางแก้ไข
รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ