อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การความพึงพอใจในการทำงานความผูกพันต่อองค์การ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต)  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
The Influence on Transformational Leadership, Organizational Culture, Job Satisfaction and Organizational Commitment affecting Organization Citizenship Behavior of Employees in Small and Medium Enterprises (Manufacturing) in Lower Northeastern Region 2

มาลิณี ศรีไมตรี
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Malinee Srimaitree
Student, Doctor of Business Administration Degree in Management Ubon Ratchathani Rajabhat University

Associate Professor Piyakanit Chotivanich (Ph.D.)
Thesis Adviser, Doctor of Business Administration Degree in Management Ubon Ratchathani Rajabhat University

Assistant Professor Supawadee Khonthongjun (Ph.D.)
Thesis Co-Adviser, Doctor of Business Administration Degree in Management Ubon Ratchathani Rajabhat University


บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์และขนาดอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 610 ตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวของไลเคิร์ท จำนวน 92 ข้อ เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 1521.563, Chi-square/df = 1.055, df = 1442, p = .071, GFI = .926, CFI = .997, TLI = .997, RMSEA = .010, NFI = .951) ตลอดจนมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับคิดเป็นร้อยละ 63.0 และความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุพบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          คำสำคัญ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, วัฒนธรรมองค์การ, ความพึงพอใจในการทำงาน, ความผูกพันต่อองค์การ, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ


Abstract

           The objective of this research was to study the influence of transformational leadership, organizational culture, job satisfaction and organizational commitment affecting organization citizenship behaviour. The research samples consisted of 610 employees. The anonymous questionnaires of ninety-two items have organized into five-point Likert scale. The data received were calculated and analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation). The path analysis was used to test the hypotheses. The structural equation modeling: SEM was used to analyze the causal relationship of the factors that influence on the organization citizenship behaviour. The developed causal relationship model conformed to the empirical data with Chi-square = 1521.563, Chi-square/df = 1.055, df = 1442, p = .071, GFI = .926, CFI = .997, TLI = .997, RMSEA = .010, NFI = .951. When considering the predictive coefficient, it was found that each latent factor shared a causal relationship with 63.0%. According to the causal relationship, it was found that the factors on the transformational leadership, organizational culture, job satisfaction and organizational commitment had causal relationship with organization citizenship behaviour of employees in small and medium enterprises at the statistically significant level of 0.05

          Keywords: Transformational leadership, Organizational culture, Job satisfaction, Organizational commitment, Organization citizenship behavior

-----------------------------------------

Corresponding  Author   E-mail : malineeka@hotmail.com