แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี: สาเหตุและแนวทางแก้ไข
Illegal Thai Workers in the Republic of Korea: Causes of Problems and Solutions

รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Associate Professor Kiriya Kulkolkarn (Ph.D.
)
Faculty of Economics, Thammasat University


บทคัดย่อ
          ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยมีจำนวน 67,534 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของแรงงานไทยคงเหลือในปี 2560 ซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแรงงานต่างชาติอื่นๆ ในเกาหลีใต้ การลักลอบทำงานผิดกฎหมายส่งผลเสียต่อตัวแรงงานและประเทศชาติ บทความนี้ศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานและอื่นๆ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากโอกาสที่จะเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ค่าจ้างที่ได้รับจากการทำงานในเกาหลีใต้สูงกว่าในไทยเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงแรงงานควรจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการแก้ไขปัญหา ชักจูงให้แรงงานไทยผิดกฎหมายให้เดินทางกลับโดยให้แรงจูงใจ ส่งเสริมการอบรมภาษาให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ปราบปรามขบวนการนายหน้า บริษัทหางาน และบริษัททัวร์ที่ลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมาย เสนอทางการเกาหลีใต้ให้อนุญาตแรงงานอาชีพหมอนวดเข้าทำงานได้ และจัดเตรียมอาชีพที่เหมาะสมให้กับแรงงานคืนถิ่น

          คำสำคัญ : แรงงานไทย, ผิดกฎหมาย, เกาหลีใต้


Abstract

           Illegal Thai workers in the Republic of Korea (South Korea) have risen sharply, with 67,534 employees, or 75 percent of Thai workers, remaining in 2017, the highest proportion compared to other foreign workers in South Korea. Illegal labor has the potential to undermine labor and the nation. This article explores the causes of problems and solutions by interviewing key persons, reviewing related studies and gathering information from websites of the Ministry of Labor of both countries. The study indicated that the opportunity to travel to work legally is low while the minimum wage in South Korea is much higher than in Thailand. Thus, many Thai workers illegally work in South Korea. To fix the problem, the Ministry of Labor should develop measures to assess illegal situation of Thai workers in South Korea. Illegal Thai workers should be encouraged to return to Thailand with some incentives. The length of time to receive the certificate of conduct should be reduced. The brokers, job agencies and touring companies that bring in illegal workers should be suppressed. The Thai government should consult with South Korea to allow for Thai massage therapists to work in the country. Proper occupations should be prepared for returned migrant workers.

          Keywords: Illegal workers, Thai workers, South Korea

------------------------

Corresponding  Author E-mail : kiriya@econ.tu.ac.th