จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สติ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และสมรรถนะหลักของผู้บริหารระดับต้น ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
Workplace Spirituality, Mindfulness, Work Engagement and Core Competency of First-line Managers in a Telecommunications Business Group

อภิตา สุขสาธุ
นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Apita Suksathu
Master Student, Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Associate Professor Rattigorn Chongvisal (Ph.D.)
Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University


บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาระดับจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สติ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และสมรรถนะหลักของผู้บริหารระดับต้น ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สติ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และสมรรถนะหลักของผู้บริหารระดับต้น ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง และ 3) ศึกษาตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สติ ความยึดมั่นผูกพันในงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของผู้บริหารระดับต้น ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารระดับต้น ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง จำนวน 170 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารระดับต้นในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่งมีสติโดยรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด มีความยึดมั่นผูกพันในงาน และมีสมรรถนะหลักอยู่ในระดับสูง มีการรับรู้จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และความยึดมั่นผูกพันในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะหลัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3) จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สติและความยึดมั่นผูกพันในงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะหลักของผู้บริหารระดับต้นในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง ได้ร้อยละ 74.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          คำสำคัญ : จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน, สติ, ความยึดมั่นผูกพันในงาน, สมรรถนะหลัก


Abstract

           This research is Quantitative Research that has three objectives: 1) study the level of workplace spirituality, mindfulness, work engagement and core competency of first-line managers in a telecommunications business group 2) to study relationship between workplace spirituality, mindfulness, work engagement and core competency of first-line managers in a telecommunications business group, and 3) study the effect of workplace spirituality, mindfulness, work engagement and core competency of first-line managers in a telecommunications business group. The sample of this research were 170 first-line managers in a telecommunications business group. Data were analyzed with a computer program. The statistical method used to analyze the obtained data were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis. The results of the research show the following: 1) first-line managers in a telecommunications business group contained a average level of mindfulness was at very high level, work engagement and core competency was at high level and workplace spirituality was at medium level; 2) workplace spirituality and work engagement were positively related to core competency with statistical significance; and 3) workplace spirituality, mindfulness, work engagement could predict core competency of first-line managers can predict 74.6 percent with statistical significance.

          Keywords: workplace spirituality, mindfulness, work engagement, core competency

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail : chz.apt@hotmail.com