วารสาร HRintelligence ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

 

  บทความวิจัย

The Synergy of Intrinsic and Extrinsic Motivation on NPD Project Success: Case Study Approach of Technology-Intensive Firms
Assistant Professor Sujinda Popaitoon (Ph.D.)

แนวโน้มในการพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูงในภาครัฐของไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561- 2570)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ความพึงพอใจในการทำงาน กับผลการปฏิบัติงาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรกำกับ
อรรถยา ยศประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต

จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สติ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และสมรรถนะหลักของผู้บริหารระดับต้น ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
อภิตา สุขสาธุ, รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

  บทความวิชาการ

การประยุกต์ใช้การออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียวสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: คืออะไร และ ใช้อย่างไร?
ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์, ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์

การวิจัยสถาบัน: เครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ
ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล, ชัชพล กุลโพธิสุวรรณ, อังคณา กันธิยะ,
แสวง ครูบา, วิรุฬห์ ถูกจิตต์, รุจน์ อัจฉริยาภรณ์

20 ปี ของงานที่มีคุณค่า และการอภิบาลแรงงานในห่วงโซ่อุปทานโลก
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์