การประยุกต์ใช้การออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: คืออะไร และ ใช้อย่างไร?
THE APPLICATION OF LEAN INNOVATION CANVAS FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (OR LEAN HRD CANVAS): WHAT AND HOW?

ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์
อาจารย์สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ คณะ รปศ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์

Supunyada Suntornnond (Ph.D.)
Lecturer, School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University

ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Dr.Natnarin Niampradit
Lecturer, Graduated School, Southeast Asia University


บทคัดย่อ
          บทความวิชาการ มีจุดมุ่งหมายอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่ออธิบายที่มา แนวคิด ความหมาย และพัฒนาการของ เครื่องมือในการออกแบบธุรกิจและนวัตกรรม ซึ่งเรียกว่า เครื่องมือในการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean Innovation Canvas) 2) ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ และวิธีการนำเครื่องมือการออกแบบแผนงานหรือแนวคิดใหม่ด้วยกระดาษแผ่นเดียว มาใช้ในการบริหารด้านต่าง ๆในองค์การและบริบทในประเทศไทยรวม และ 3) นำเสนอ เครื่องมือเพื่อการออกแบบการบริหารทรัพย์กรมนุษย์ ด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean HRD Canvas) ซึ่งคณะผู้นิพนธ์ได้พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆในประเทศไทย โดยจะอธิบายและแสดงวิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการออกแบบธุรกิจด้วยกระดาษแผ่นเดียว ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ได้เคยนำออกแบบการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ ด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean HRD Canvas) ไปใช้จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจศึกษา เกิดประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้สำหรับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในองค์การต่าง ๆ ในการมีทางเลือกสำหรับการนำเครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยอีกด้วย

          คำสำคัญ : การออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว, การออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว, เครื่องมือใหม่ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


Abstract

           There are 3 major aims of this academic article, which are 1) To illustrate the concept, development process and application of new management design and planning tool so-called “Lean Innovation Canvas”, proposed by the authors; 2) To point out the advantages and the basic approach for using and applying this new tool know as “Lean Innovation Canvas”; and 3) To propose the new planning tool for human resource development, which is developed by the authors. This developed and proposed tool is so-called “Lean HRD Canvas”. This tool’s concept and application will be explained in this article in order to offer as new approach for HRD experts and scholars to design and planning HRD process in any organizations in Thailand.

          Keywords: Lean Innovation Canvas, Lean HRD Canvas, New tool for HRD planning

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail : dr.supunyada@gmail.com