การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของนักให้การปรึกษาทางอาชีพ
The Factor Analysis of Career Counselor Characteristics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Assistant Professor Narakate Yimsook, Ph.D.
Faculty of Social Administration Thammasat Universityบทคัดย่อ
          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อค้นหาความหมายและองค์ประกอบของนักให้การปรึกษาทางอาชีพ (2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของนักให้การปรึกษาทางอาชีพ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 1 คือ ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน จำนวน 10 คน และกลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 2 คือ พนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (รอบกรุงเทพมหานคร) จำนวน 135 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และกำหนดสัดส่วนการเลือกตัวอย่างจากแต่ละประชากรกลุ่มย่อย นำมาดำเนินการสุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนในแต่ละชั้นภูมิจำแนกตามหน่วยงาน ในประเด็นสำคัญของการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า นักให้การปรึกษาทางอาชีพ เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน ต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางจิตวิทยา หรือความรู้เกี่ยวกับด้านแรงงาน ด้านอาชีพ ตลาดแรงงาน และด้านกฎหมาย เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น และสามารถให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้บริการหรือกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาทางอาชีพในรูปแบบต่างๆ โดยองค์ประกอบของนักให้การปรึกษาทางอาชีพ แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะการให้การปรึกษา ความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง การรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อการประเมินผลและสรุปผล และกรอบความรู้ทางกฎหมาย ส่วนผลการวิจัยระยะที่ 2 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ พบว่า คุณลักษณะของนักให้การปรึกษาทางอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.33) หลังปรับหมุนแกน คุณลักษณะทั้ง 34 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .372 - .876 สามารถจัดเข้าองค์ประกอบได้ จำนวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้องและเข้าใจผู้ใช้บริการ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและยุติธรรม กรอบความรู้ทางกฎหมาย เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน ความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อการประเมินผลและสรุปผล และทักษะการให้การปรึกษา

          คำสำคัญ : นักให้การปรึกษาทางอาชีพ, องค์ประกอบของนักให้การปรึกษาทางอาชีพ, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ


Abstract

           This research used a mixed methods with the purposes as follows (1) to describe the definition, Career Counseling, Career Counselor, and the factor of the Career Counselor. And (2) to analyze exploratory factors of the Career Counselor. The research is divided into 2 stages. The first phase of the research sample consisted of 10 representatives of the Labor Welfare Committee and the second phase of the research sample was the labor inspector of the Bangkok Labor Protection and Welfare Office. and the Provincial Labor Protection and Welfare Office (around Bangkok) consisted of 135 people. Using a multistage sampling method and determine the proportion of sample selection from each sub-population. The samples were taken proportionately in stratified of departments. The phase 1 research finds that a career counselor is a career that requires specific expertise specific knowledge and skills which is psychology, knowledge of labor, occupation, labor market, and law. A career counselor can help the clients to analyze their needs and provide services to a client in a diverse group to solve the problem in various ways. The overall factors that created a Career Counselor included a total of 6 elements which are Counseling skills, Knowledge in related fields, Maintaining professional ethics and working professionally, Respect individual differences, The ability to use tools for evaluation and conclusions, and Legal knowledge framework. The phase 2 which is Exploratory Factor Analysis, the research finds that the total of Characteristics of a Career Counselor was high level with the mean = 4.33 ( = 4.33) after rotated, the 34 factors of Characteristics of a Career Counselor were found with the factor loading between .372 - .876 It can be classified into 6 elements which are Knowledge in related fields and understanding of the client, Professional ethics and performance professionally and fairly, Legal knowledge framework, Respect individual differences and human rights, The ability to use tools for evaluation and conclusions, and Counseling skills.

          Keywords: Career Counselor, Characteristics of a Career Counselor, Exploratory Factor Analysis

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      arm_conser@hotmail.com