วารสาร HRintelligence ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

 

  บทความวิจัย

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของนักให้การปรึกษาทางอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข

การสำรวจการวางแผนชีวิตหลังเรียนจบการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรวดี เกิดมงคล, กานต์พิชชา อินทร์อรัญ, นันทิดา ไชยพงษ์, ปิยะณัฐ ไตยวงค์ย้อย

Development of a Knowledge Management Model for Personnel of Ceramic Industries, Thailand
Phanuthat Chirananda, Assistant Professor Laksanaporn Kamdee,Ph.D.

  บทความวิชาการ

มาตรการทางจริยธรรมในการขอรับและการให้ความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ (พิศิษฐ์) ดร.จำเนียร จวงตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร,รองศาสตราจารย์ ดร.วอนชนก ไชยสุนทร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ลือกิตตินันท์

จุดเริ่มต้นของความไม่เป็นทางการและการถกเถียงเกี่ยวกับการทำให้ไม่เป็นทางการ
ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์