ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความหลงใหลในงานแบบกลมกลืน

The Relationship between Organizational Innovation Climate and Innovative Work Behavior of Thai Commercial Bank Employees: The Mediating Role of Harmonious Work Passion

พิมพ์ลภัส มาแก้ว
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตกร นวกิจไพฑูรย์
อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Assoc. Prof. Sujinda Popaitoon (Ph.D.)
Mahasarakham Business School, Management Research Unit, Mahasarakham University

Orawan Waranantakul (Ph.D.)
Faculty of Management Sciences, Yala Rajabhat Universityบทคัดย่อ
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การ ความหลงใหลในงานแบบกลมกลืน และพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาบทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความหลงใหลในงานแบบกลมกลืนในความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษาในกลุ่มพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศไทย และได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 457 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับของบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การ ความหลงใหลในงานแบบกลมกลืน และพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานอยู่ในระดับสูง และ 2) ความหลงใหลในงานแบบกลมกลืนมีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อแบบบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การ ส่งผลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพนักงานธนาคารทำให้เกิดพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สามารถนำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงนโยบายที่ส่งเสริมบรรยากาศการสร้างนวัตกรรมและความหลงใหลในงานแบบกลมกลืน เพื่อทำให้พนักงานมีพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป

          คำสำคัญ : พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน, บรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรม, ความหลงใหลในงานแบบกลมกลืน

Abstract

           This research aims to 1) study the level of organizational innovation climate, harmonious work passion and innovative work behavior and 2) study the mediating role of harmonious work passion on the relationship between organizational innovation climate and innovative work behavior of Thai commercial bank employees. This quantitative research collects data from 457 employees of large, medium, and small commercial banks in Thailand. The results of this study show that 1) the level of organizational innovation climate, harmonious work passion and innovative work behavior are high and 2) harmonious work passion partially mediates the relationship between organizational innovation climate and innovative work behavior. The findings indicate that organizational innovation climate has a significant influence on Thai commercial bank employees’ innovative work behavior both directly and indirectly. As a result, Thai commercial banks can use the study’s findings to improve their human resource management practices and foster an environment where creativity is valued and a spirit of harmony embraces the workplace, thereby enhancing employees innovative work behavior.

          Keywords: Innovative work behavior, Organizational innovation climate, Harmonious work passion

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :     Pimlapat.mak@stu.nida.ac.th