วารสาร HRintelligence ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – มิถุนายน 2565

 

  บทความวิจัย

• การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลความสอดคล้องค่านิยมการทำงานระหว่างบุคคลกับองค์กรต่อความตั้งใจคงสมาชิกภาพกับองค์กรของเจนเนอเรชันวายก่อนและหลังการแพร่ระบาดโควิด 19 : นัยด้านทรัพยากรมนุษย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัดสุดา อิ่มสุวรรณ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ,
ดร.อรวรรณ วรานันตกุล

• ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความหลงใหล
พิมพ์ลภัส มาแก้ว,
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตกร นวกิจไพฑูรย์

• การหลอมรวมและความไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาของผู้ค้าอาหารข้างทางในกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์,
ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร

• การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การโดยมีความคล่องตัวของพนักงานเป็นตัวแปรกำกับ
รุ้งรัชนี ลีวงศ์เจริญ,
อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช