การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ โดยมีความคล่องตัวของพนักงานเป็นตัวแปรกำกับ

A study of the relationship between organizational climate and readiness for organizational change: The moderating role of agility

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.อรวรรณ วรานันตกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

Roungracharee Leewongcharoen
Master Student, Human Resource and Work Psychology,
Faculty of Psychology, Chulalongkorn University

Jennifer Chavanovanich, Ph.D.
Human Resource and Work Psychology, Faculty of Psychology, Chulalongkorn Universityบทคัดย่อ
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ โดยมีความคล่องตัวของพนักงานเป็นตัวแปรกำกับ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของไทยสาขาต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 องค์การ รวมทั้งหมด 306 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบตัวแปรกำกับ ผ่านการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression) ในโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่า ความคล่องตัวของพนักงานด้านความสามารถเชิงรุกเป็นตัวแปรกำกับทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การด้านมนุษยสัมพันธ์และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การด้านความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นตัวแปรกำกับที่ช่วยลดความสัมพันธ์ทางลบระหว่างบรรยากาศองค์การด้านกระบวนการภายในและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารในองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอีกด้วย และสำหรับความคล่องตัวของพนักงานด้านการปรับตัวพบว่าเป็นตัวแปรกำกับที่ช่วยลดความสัมพันธ์ทางลบระหว่างบรรยากาศองค์การด้านกระบวนการภายในและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การด้านความสามารถของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนความคล่องตัวของพนักงานด้านความยืดหยุ่นพบว่าเป็นตัวแปรกำกับทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การด้านระบบเปิดและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การด้านความสามารถของบุคคลในการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นตัวแปรกำกับที่ช่วยลดความสัมพันธ์ทางลบระหว่างบรรยากาศองค์การด้านกระบวนการภายในและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การด้านความสามารถของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          คำสำคัญ : บรรยากาศองค์การ, ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ, ความคล่องตัวของพนักงาน

Abstract

           The objective of this research was to study the relationship between organizational climate and readiness for organizational change by examining the moderating effect of agility among 306 employees working in 5 Thai commercial banks in Bangkok. The data was collected through online questionnaires. The moderator analysis was conducted to test the hypotheses of this study through SPSS software. The results showed that the moderating effect of proactive agility was positively significant in the relationship between human relations climate and appropriateness for organizational change. Moreover, proactive agility also significantly reduced the negative relationship between internal process climate and management support for organizational change. The moderating effect of adaptive agility significantly reduced the negative relationship between internal process climate and change efficacy while the moderating effect of resilience agility was positively significant in the relationship between open systems climate and change efficacy. Furthermore, resilience agility also significantly reduced the negative relationship between internal process climate and change efficacy.

          Keywords: Organizational climate, Readiness for organizational change, Agility

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :     power_little@hotmail.com