การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิสาหกิจเพื่อสังคม
กรณีศึกษาชุมชนท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

นิจพร แสงสุขเอี่ยม
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ : 4 ตุลาคม 2566
วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ : 28 พฤศจิกายน 2566
วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ : 25 ธันวาคม 2566

บทคัดย่อ
          การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยศึกษาจากเอกสารและสื่อต่าง ๆ ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบไม่ประสงค์แบ่งปันผลกำไรสู่ผู้ถือหุ้น ใช้รูปแบบองค์กรเอกชนในการบริหารงานโดยให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล นอกจากค่าตอบแทนรูปแบบตัวเงินในอัตราที่พนักงานพอใจบริษัทยังให้ความสำคัญกับเรื่องคุณค่าทางจิตใจจากการได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและให้ความสำคัญต่อคุณค่าทางจิตใจของอาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายเช่นเดียวกันบริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชน รวมกว่า 60 กิจกรรม ในระยะเวลาทำงานประมาณ 4 ปี จัดเป็น 9 ประเภทได้แก่ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กิจกรรมเพื่อให้บริการชุมชนและนักท่องเที่ยว กิจกรรมด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการนำฐานทรัพยากรมาใช้ พบว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับชุมชนอย่างมากและยังสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการท่องเที่ยวขุมชนและการพัฒนาชุมชน

          คำสำคัญ : วิสาหกิจเพื่อสังคม, การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวชุมชน, ชุมชนท่าฉลอม, สมุทรสาครพัฒนาเมือง

COMMUNITY TOURISM PROMOTION BY SOCIAL ENTERPRISE
THE CASE STUDY OF THA CHALOM COMMUNITY, SAMUTSAKHON

Nijaporn Sangsuk-iam
Faculty of Social Administration, Thammasat University

Received : October 4, 2023
Revised : November 28, 2023
Accepted : December 25, 2023

Abstract

           The objective of this qualitative research is to examine the promotion of community tourism by a social enterprise. The research utilizes document analysis on various media sources, and in-depth interviews. The findings reveal that Samutsakhon City Development Company, registered as a social enterprise, does not seek to distribute profits to shareholders. It follows an effective organizational structure with a strong emphasis on personnel management. In addition to providing monetary compensation at a satisfactory rate, the company places importance on the values derived from benefiting the community, as well as emphasizing those values to volunteers and network partners. The company has conducted more than 60 activities over a period of approximately four years, across nine categories, including community engagement, community and tourist services, Arts/Culture research and preservation, area development, environmental conservation, community personnel development, community tourism development, marketing and public relations, and social welfare. The company's emphasis on community involvement and resource utilization has brought significant positive changes in the community and has provided opportunities for community members to learn and develop through their participation in these activities, which are vital for community tourism and community development.

          Keywords: Social enterprise, Tourism promotion, Community tourism, Tha Chalom Community, Samutsakhon City Development Company

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :       tuuuuuuuuu@hotmail.com