วารสาร HRintelligence ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

 

  บทความวิจัย

การมีส่วนร่วมของวัดกับชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
จงกลดี พงษ์ศรี

การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิสาหกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษาชุมชนท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
นิจพร แสงสุขเอี่ยม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัดเพชรบุรี
สุพจน์ รุ่งเรือง, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

การศึกษาความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณัฐธิดา วงศ์กันทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศฐา วรุณกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว