การศึกษาความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยง
ของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณัฐธิดา วงศ์กันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศฐา วรุณกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ : 27 กันยายน 2566
วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ : 15 ธันวาคม 2566
วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ : 25 ธันวาคม 2566

บทคัดย่อ
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง จำนวน 102 แห่ง ช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2566 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น
          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีประสบการณ์ทำงานภายในโรงพยาบาลมากกว่า 15 ปี ความถี่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 5 ครั้งต่อปี และมีประสบการณ์การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่าง 5 – 10 ปี โดยข้อมูลเชิงคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหาความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน และ 1) ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบนที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 2) การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบนแต่ละแห่งไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อสอดให้คล้องกับนโยบายระดับชาติ จึงเป็นผลให้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะพร้องทั้งจัดทำคู่มือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางประเมินสถานะตน 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร พบว่าปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารความเสี่ยงที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 และ 4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ พบว่าปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบปฏิบัติงาน และด้านการจัดสรรงบประมาณ ไม่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน

          คำสำคัญ : การบริหารความเสี่ยง, โรงพยาบาล, COSO ERM 2017

A INVESTIGATION OF THE LING BETWEEN
BUSINESS ENVIRONMENT AND RISK MANAGEMENT OF
HOSPITALS IN THE UPPER NORTHERN REGION, FOCUSING
ON HOSPITALS UNDER THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

Natthida Wongkantha
Assistant Professor Donlaya Chaiwong,Ph.D.
Assistant Professor Satha Warunkul,Ph.D.
Assistant Professor Kulchaya Waenkaeo,Ph.D.

Faculty of Business Administration, Maejo University

Abstract

           The purpose of this study was to study factors affecting risk management in hospitals in the upper northern region. Using quantitative research and collecting data using questionnaires. The sample population in this study is 102 hospital directors and risk management committees of each hospital. The data collection period is from May - July 2023. Statistics used in data analysis include the average. Analysis of percent standard deviation and linear regression

           The results of the study found that The majority of the population is women. Aged between 36 - 45 years, graduated with a bachelor's degree. Serves as a member of the Risk Management Committee Has more than 15 years of experience working within a hospital. The frequency of risk management training is less than 5 times per year and has experience of participating in the risk management committee between 5 - 10 years. According to the faculty characteristics The risk management committee of hospitals in the upper northern region does not affect the risk management of hospitals in the upper northern region and 1) internal factors and external factors affect the hospital's risk management. in the upper northern region at a significance level of 0.01 2) Risk management of each hospital in the upper northern region is not different. This is because the Ministry of Public Health is one of the national strategic plans that must be developed to be consistent with national policy. As a result, the Office of the Public Sector Development Commission has developed a status assessment tool and a manual for government agencies to use as a guideline to assess their status. 3) Organizational environmental factors. It was found that personnel factors were related to risk management at a significance level of 0.01 and 4) environmental factors of service recipients. It was found that government policy factors were related to risk management of hospitals in the northern region at a significance level of 0.05. The risk management of hospitals in the upper northern region is unaffected by strategic factors such as operating system structure and budget allocation.

          Keywords: Risk management, Hospital, COSO ERM 2017

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :       nattida.foam@gmail.com