วารสาร HRintelligence ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2551
  ผลงานวิจัย

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning)
Monitoring and Evaluation on HRD e-Learning of Office of Civil Service Commission

กมลพร สอนศรี

ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปี ข้างหน้า
Middle aged : preparing for quality Aging Society within the next 10-20 years

สมบุญ ยมนา

การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนของกองทุนประกันชราภาพในประเทศไทยและการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
สมชาย สุขสิริเสรีกุล

สำรวจสถานการณ์แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบริการ
Survey of Thai Labour Affected by Tsunami : A Case Study of Service Industry

ยุวดี จันทะศิริ, พฤฒ ยวนแหล

  บทความ

ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร กับการประกันสังคมในประเทศไทย
บรรจบ ติมอญรัมย์