วารสาร HRintelligence ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2551
  ผลงานวิจัย

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศจีนและเวียดนาม กรณีเปรียบเทียบระหว่างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมรถยนต์ในเมืองอู่ฮั่นกับเซี่ยงไฮ้และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องพิมพ์ในเมืองฮานอย
Comparative Studies of HRM Practices in Industrial cluster in Asia: Wuhan, Shanghai and Hanoi

โสภณ ฐิตะสัจจา

การมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยา ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสามารถในการตัดสินใจที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานผลิตเหล็กแห่งหนึ่ง
Psychological Empowerment, Adversity Quotient and Decision Making Ability Affecting Job Performance of Employees in a Steel Assembly Manufacturing

ณัฐณิชา ส่องแสง, ทิพทินนา สมุทรานนท์

ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์และตกแต่งสิ่งทอในประเทศไทย
Key Success Factors for Knowledge Management to Development to Develop Textile Bleaching Dyeing Printing and Finishing Industries in Thailand

นงนุช วิชญะเดชา

ความคุ้มค่าของการส่งเสริมแรงงานไทยไปต่างประเทศ
Advantages and Disadvantages of Thai Labour Exporting Promotion

ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์, วิภาดา สุวรรณประภา, สุชาดา สนามชวด