วารสาร HRintelligence ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552

  ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ใจในหัวหน้างาน ความเกี่ยวพันในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคืการของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาโรงงานชำแหละไก่สด
  Relationships between Trust in Supervisor, Job Involvement, and Organizational Citizenship Behavior of the Operational Employees: A Case Study of a Chicken Slaughterhouse

  วาสนา สระทองมอญ, ทิพทินนา สมุทรานนท์

บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในหัวหน้างานและความเกี่ยวพันในการทงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และศึษาปัจจัยที่ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ โรงงานชำแหละไก่สด กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน 310 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ความไว้วางใจในหัวหน้างาน ความเกี่ยวพันในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจในหัวหน้างานและความเกี่ยวพันในการทำงานด้านความรับผิดชอบต่องาน ด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน และความไว้วางใจในหัวหน้างานมิติความห่วงใยสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการได้ถึงร้อยละ 47.9 (R2Adj = .479)

Abstract
            The objectives of this research were to study the relationships between trust in supervisor, job involvement, and organizational citizenship behavior and the variables that could predict organizational citizenship behavior of the operational employees of a chicken slaughterhouse. Samples were 310 operational employees. Questionnaires were used to collect the data which were consisted of 4 parts: personal factors, trust in supervisor, job involvement, and organizational citizenship behavior. Pearson’s product moment correlation coefficient and job involvement were positively related to organizational citizenship behavior and found that job involvement including responsibility to work, work involvement and competence dimension of trust in supervisor could jointly predict 47.9 (R2Adj = .479) percentage of organizational citizenship behavior of the operational employees.