วารสาร HRintelligence ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552
  ผลงานวิจัย

โครงการสมองไหลกลับ : การดำเนินงานจากสมองไหลกลับสู่สมองไหลเวียน
Reverse Brain Drain Project : from Brain Drain to Brain Circulation

กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานและครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ
Work-Family Interaction of Registered Nurses

เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ

ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ใจในหัวหน้างาน ความเกี่ยวพันในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคืการของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาโรงงานชำแหละไก่สด
Relationships between Trust in Supervisor, Job Involvement, and Organizational Citizenship Behavior of the Operational Employees: A Case Study of a Chicken Slaughterhouse

วาสนา สระทองมอญ, ทิพทินนา สมุทรานนท์

การจัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิงแบบเชิงรุก
Proactive Management for Mistress Behavior Solution of the Colledge Girls

เกวลี เตรียมแจ้งอรุณ