การวิจัยเกณฑ์พื้นฐาน (Base Rate) ปัจจัยความสำเร็จในการประกอบการของผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 New Entreprenuers Creation Section, Entrepreneur Development office, Department of INDUSTRAIL PROMOTION, Minister of Industry
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์ และอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้เพื่อศึกษาเกณฑ์พื้นฐานของปัจจัยความสำเร็จในการประกอบการของผู้ที่อบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ในเขตอบรมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่กำลังอบรมโครงการ NEC ในช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2556 (กลุ่ม NEC) และหลังจากจบแล้ว 1 เดือนสามารถริเริ่มหรือขยายธุรกิจได้ (กลุ่ม NEC) และผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการ NEC ไปแล้วประสบความสำเร็จสามารถสร้างหรือขยายกิจการได้เกินกว่า 3 ปี (กลุ่ม SMEs) จำนวน 627 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบทดสอบปัจจัยความสำเร็จในการประกอบการที่สร้างขึ้นอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีทั้งเชิงพรรณนา เชิงสหสัมพันธ์เพียร์สัน การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และเชิงเปรียบเทียบด้วยค่า t โดยใช้ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลพบดังต่อไปนี้

           1.กลุ่ม NEC มีจำนวนของเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี เป็นโสด ส่วนกลุ่ม SMEs ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นโสดหรือสมรสในสัดส่วนใกล้เคียงกัน มีอายุมากกว่า 40 ปี
           2. เกณฑ์พื้นฐานของกลยุทธ์การดำเนินงานของทั้ง 2 กลุ่มเหมือนกันคือ ใช้กลยุทธ์แบบการแสวงหาโอกาส แบบการวางแผนเฉพาะสิ่งสำคัญ และแบบการวางแผนล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์ ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนแบบการตั้งรับจะใช้ระดับค่อนข้างต่ำ
           3. เกณฑ์พื้นฐานของภูมิความรู้ความชำนาญเหมือนกันทั้ง 2 กลุ่มคือ ต้องมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 1-5 ปี มีความชำนาญในวิชาชีพอย่างน้อย 1-5 ปี แต่ในกลุ่ม SMEs มีอีกกลุ่มคือผู้ที่มีความชำนาญในวิชาชีพมากกว่า 10 ปีด้วย
           4. เกณฑ์พื้นฐานของบุคลิกการเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันทั้ง 2 กลุ่มคือ มีบุคลิกด้านความมีนวัตกรรม ด้านความเป็นตัวของตัวเอง และด้านความใฝ่ใจในความสำเร็จ ในระดับค่อนข้างสูง และมีด้านความสม่ำเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ด้านความกล้าเสี่ยง และด้านความก้าวร้าวในการแข่งขัน ในระดับปานกลาง
           5. เกณฑ์พื้นฐานของการรับรู้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเหมือนกันทั้ง 2 กลุ่มคือ มีการรับรู้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในสภาพที่ยุ่งยากหรือง่ายในระดับปานกลาง
           6. เกณฑ์พื้นฐานของการรับรู้ความสำเร็จในการประกอบการเหมือนกันทั้ง 2 กลุ่มคือ ต้องอยู่ในระดับปานกลาง
           7. เกณฑ์พื้นฐานของการรับรู้แนวโน้มของธุรกิจ พบว่า สำหรับกลุ่ม SMEs อย่างน้อยต้องรับรู้ว่า ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเล็กน้อย ส่วนกลุ่ม NEC อย่างน้อยต้องรับรู้ว่า ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น

------------------------------------------------------------

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2556

คำสำคัญ : ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่, ปัจจัยความสำเร็จในการประกอบการ, บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ


Abstract

           The aims is to study the base rate of the business success factors in the trainees of the New Entrepreneurs Creation Project (NEC) organized by the Competitive Entrepreneur division, Ministry of Industry. 627 subjects were randomed from 2 groups: 1) the present trainees of the projects organizing in Bangkok and ,1 month after training, they can start or extend their business (gr.NEC), 2) The trained trainees who can success ,at least 3 years, in being an Entrepreneur (gr.SME). The instrument was the Factors of Business Success Test. The statistical analysis are used descriptive statistic, Pearson's coefficient of correlation and stepwise multiple regression analysis and t-test. All hypotheses were tested by significant level at 0.05 .The findings are as followed;

           1. It's found that most of NEC gr. were single at the age of 20-30 years old. Mostly SME gr. were females and older than 40 years.
           2. The research found that the bate rate of strategic processing were similar both NEC gr. and SME gr. They used highly opportunistic strategy, critical point planning and complete planning while lowly reactive strategy.
           3. The bate rate of human capital were similar both NEC gr. and SME gr.They were holding bachelor degree and 1-5 years for experience in management. In the addition, SME gr. was expertise more than 10 years.
           4. The bate rate of entrepreneurial orientationwere similar both NEC gr. and SME gr. They were highly innovativeness, autonomy and achievement orientation.They were moderately stability and learning orientation, risk taking and competitive aggressiveness.
           5.The bate rate of the perceived of business environment of both NEC gr. and SME gr., are in rather easy level and a lot of chances to run their business.
           6.The bate rate of the perceived of business achievement of both NEC gr. and SME gr., are moderate level.
           7.The bate rate of perceived the business trend for SME gr. was a few growing while NEC gr. have to perceived growing the business.

           Keywords: New Entrepreneurs Creation, NEC, factors of Business success, entrepreneurial orientation