ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์
 The Risk of Ethnography in Globalized Society
องค์ บรรจุน

บทคัดย่อ
          ชีวิตมนุษย์ล้วนดำเนินอยู่บนความเสี่ยง (Risk) ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้เสมอหากขาดการวางแผนหรือนโยบายที่ดี ในภาพรวมของประเทศไทยที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนผ่านนโยบายของรัฐ การไม่ถูกนับรวมในฐานะประชากรกลุ่มหลัก การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่กีดกันคนชายขอบของสังคมให้ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังขาดความมั่นคงทางกฎหมายเรื่องสถานภาพและสิทธิทางวัฒนธรรมในสังคมโลกาภิวัตน์

           แม้ความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งความเสี่ยงในการดำรงชีวิต (Basic risk) และความเสี่ยงในการพัฒนาชีวิต (Opportunity risk) แต่รัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management) โดยการผ่อนหนักให้เป็นเบา ทำให้เกิดช้า หรือสร้างมาตรการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ให้เบาบางลง หลักการสำคัญในการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมโลกาภิวัตน์ คือ การนับรวมกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะของประชากรของรัฐอย่างเท่าเทียมคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ จากนั้นจึงทำการประเมินความเสี่ยง และกำหนดทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความไม่เท่าเทียมในโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและนโยบายของความเป็นคนกลุ่มน้อยหรือคนชายขอบเป็นสำคัญ ดังนั้น รัฐจึงควรมีมาตรการสำหรับคนกลุ่มดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษเพื่อชดเชยการสูญเสียโอกาสทั้งในอดีตที่ผ่านมาและจะเกิดมีขึ้นต่อไปในอนาคต

           คำสำคัญ : ความเสี่ยง, กลุ่มชาติพันธุ์, โลกาภิวัตน์

Abstract

           The life of all human beings is conducted on the risk. Errors are likely to happened when lack of planning or lack of good policy. For Thailand, which all policy are driven mainly by state, being excluded from majority, unable to access to the resource and participate in pushing ethnic policy are the main factors that push those marginal people to be under the risk, especially, the ethnic group that has no legal status, such as their status and their rights to culture in globalization.

          Even though risk is unavoidable, both basic risk and opportunity risk, but government can manage the risk by backing down the negative effects, slower the risk or mitigate the impacts that could happened to ethnic group. The important in risk management of ethnic group in globalization is "including ethnic group as members of the state equally". Then, assessing the risk and determine the choice of risk management by taking into account the inequalities in access to resources and their marginal status as important priorities. Therefore, the government should have special measures for those marginalized groups to compensate the loss of opportunity, both in the past and in the future.

           Keywords: Risk, Ethnic Group, Globalization