วารสาร HRintelligence ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
  คอลัมน์

Thailand Human Vision :ทำไมจึงต้องสนใจ "ฅน"
รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

Human Resource in Asia :อินโดนีเซีย : ยักษ์ใหญ่แห่งอาเซียน
อาจารย์ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

HR Tips :การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
อาจารย์ ดร.เภสัชกรลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

  บทความวิจัย

• ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับแรงงานไทยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ และ คริษฐา อ่อนแก้ว

• แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทยเพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศกลุ่มอาเซียน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล

• การวิจัยเชิงทดลองโปรแกรมฝึกอบรมปัจจัยทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความสำเร็จการประกอบธุรกิจในผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมไทยประเภทที่พัก : ระยะที่ 1 การสร้าง พัฒนาคุณภาพ และการทดลองนำร่องโปรแกรมเพื่อการพัฒนาความสำเร็จของการประกอบธุรกิจด้วยปัจจัยทางจิตวิทยา
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

• อคติต่อชนชาติในการนำเสนอข่าวกรณีแรงงานพม่าในประเทศไทยของสื่อมวลชนและทัศนคติของคนไทยต่อแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา สึคาโมโต้

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

• การสร้างองค์กรให้เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลัง
รองศาสตราจารย์สุพานี สฤษฎ์วานิช