การวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบความนับถือตนเองของนักศึกษาชายรักชาย
Self-Esteem of Male Homosexual Students

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิชญา ณัฏฐากรกุล
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                     
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท อิศรปรีดา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลองค์ประกอบ
ความนับถือตนเองตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดม ศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 416 คน โดยเทคนิคการสร้างเครือข่าย ผลการ วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความนับถือตนเองโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง โมเดลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง การเห็นคุณค่าของตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้วยค่าน้ำหนักองค์ประกอบ .92 .81 และ .76 ตามลำดับ ค่าไคสแควร์172.22 องศาอิสระ105 ความน่าจะเป็น.05
ไคสแควร์สัมพัทธ์ 1.64 ดัชนีความกลมกลืน .93 ดัชนีความกลมกลืนปรับแก้ .97 ดัชนีความกลมกลืนเปรียบ เทียบ .91 ดัชนีความคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบ .03 และดัชนีความคลาด เคลื่อนพารามิเตอร์ .04 แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบตามสมมุติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

           คำสำคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน   ความนับถือตนเอง   นักศึกษาชายรักชาย

 

Abstract

          This study aimed to investigate and validate the consistency of the male homosexual
students’ self-esteem model and empirical data. A snowball technique was used to recruit 416 male homosexual students studying in the academic year 2010 at institutions of higher education in the northeastern region of Thailand. The results of analyses revealed that three factors were self-proud self-respect and self-efficacy factor by factor loadings of .92 .81 and .76 in order. The validation of a goodness of fitted model yielded a χ2 = 172.22,   p = .05 at df = 105 χ2/df = 1.64, GFI = .93, AGFI = .97, CFI = .91, RMR = .03, RMSEA = .04. The variables in the self-esteem model were consistent with the empirical data.

           Keywords: confirmatory factor analysis, self-esteem, male homosexual students